Pravno obvestilo zajema:

 • Piškotke

 • Politiko varovanja osebnih podatkov

 • Splošne pogoje poslovanja

Piškotki

To obvestilo je podano v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko po želji omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov.

Piškotki običajno vsebujejo:

 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek,

 • življenjsko dobo piškotka,

 • vrednost, ki je običajno neko naključno generirano edinstveno število.

S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in zbiramo informacije o uporabi spletne strani. Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti, kdo konkretno ste.

S piškotki upravlja Nika Šuligoj s.p.

Politika varovanja osebnih podatkov

1. Upravljavec 

Uradno ime podjetja: Nika Špika – Nika Šuligoj s.p.
Sedež podjetja: Langobardska 16, 5250 Solkan, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Nika Šuligoj

2. Način zbiranja podatkov

Osebne podatke zbiramo na podlagi:

 • oddanega obrazca za povpraševanje

 • oddanega obrazca za prijavo na e-novice

 • oddanega obrazca za prijavo na dogodek

 • prijave na storitev

 • poslane e-pošte

Smatramo, da se z oddajo navedenih obrazcov ali poslane e-pošte strinjate z uporabo vaših osebnih podatkov. Soglasje je veljavno do preklica.

3. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene prijav na storitev (račun) ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. 

Upravljavec je po zakonu dolžan za vsako kupljeno storitev Posamezniku po zakonu izdati račun.

Račun vsebuje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek Posameznika;

 • naslov prebivališča

 • davčno številko;

 • številko, datum in kraj izdaje računa;

 • kupljene storitve in njihove cene;

 • skupno vrednost (znesek) nakupa (naročila);

 • stopnjo in znesek davka na dodano vrednost (DDV).

Upravljavec navedene osebne podatke (račune) hrani 10 let od izdaje.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo 

 • naslov elektronske pošte, 

 • ime in priimek,

 • podjetje

 • funkcija v podjetju.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • Prodaja,

 • Marketing,

 • Oddelek za izvedbo dogodka.

Za pošiljanje novic uporabljamo zunanji servis (Wix.com), skladno z njihovimi pravili. Seznam e-naslovov hrani v oblaku in jih uporablja izrecno za naša sporočila, nikakor pa ne za katerekoli druge namene.

4. Izvoz podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

5. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

6. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled,

 • popravek,

 • popoln izbris,

 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,

 • omejitev ali prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o novem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. 

Če imate dodatna vprašanja, nas lahko kontaktirajte preko e-mail naslova nikaspikainfo@gmail.com.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: 

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji veljajo od 1.1.2021

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Nika Špika-Nika Šuligoj S.P. in (v nadaljevanju Nika Špika) in naročnik, ki se prijavlja na storitev v organizaciji Nika Špika. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je naročnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil storitev. Z določili splošnih pogojev se naročnik lahko seznani na spletni strani http://www.nikaspika.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik  oziroma naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo storitev.

Ti splošni pogoji ne veljajo za najem avtomobilov in ostale opreme ponudnikov storitev, kjer zastopa Nika Špika kot posrednik. V tem primeru naročnika zavezujejo splošni pogoji ponudnikov in zakonodaja na tem področju.

 

 1. PRIJAVA IN POGODBA

Na storitev v organizaciji Nika Špika se naročnik lahko prijavi pri Nika Špika. Program storitev velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se naročnik pisno prijavi na izbrano storitev. Ob prijavi naročnik prejme dokument Nika Špika (avansni račun, ki je pogodba storitev), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročeni storitvi. Naročnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku enega dneva po njegovi izdaji. S plačilom prvega obroka (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Naročnik je dolžan ob prijavi navesti zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program storitev ter izvršiti plačilo v skladu z določbami teh splošnih pogojev. V primeru, da naročnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava naročnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o odpovedi storitev naročnika. Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov naročnikov se šteje, da je pogodba sklenjena in je naročnik ob morebitni odpovedi storitev dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o odpovedi storitev s strani naročnik a/gosta.

Nika Špika je v skladu s pogodbo dolžna naročniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu storitev in skrbeti za pravice in interese naročnik a/gosta v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Naročnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Nika Špika ima pravico zavrniti prijavo naročnik, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma jih lahko ne bi izpolnjeval tekom izvajanja storitev.

 

III. PRIJAVNINA IN VARŠČINA

Nika Špika za svoje storitve zaračunava naročnik u standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe v višini 20% bruto cene ponudbe. Nika Špika lahko za posamezni storitev določi drugačne rezervacijske stroške.

V primeru personaliziranih storitev in ponudb lahko Nika Špika zaračuna naročnik u/gostu dodatnih 50,00EUR-100,00EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe:

 • Če naročnik ponudbo sprejme se ti stroški odštejejo od končne cene ponudbe.
 • Če naročnik ne sprejme ponudbe, se varščina ne vrača.

 

 1. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši vplačilo neposredno pri Nika Špika, oziroma ko Nika Špika  prejme plačilo na transakcijski račun. Naročnik oziroma skupina ob prijavi plača 20% bruto cene ponudbe – akontacije plačila. Preostali del naročnik plača najmanj 10 dni pred začetkom storitve, v kolikor ni na dokumentu Nika Špika (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če naročnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved storitev in se smiselno uporabijo določila o odpovedi storitev naročnik a/gosta.

 

Naročnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Nika Špika, Nika Špika pa se obvezuje vrniti naročnik u/gostu eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

 

Nika Špika lahko v programu določi, da naročnik  plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (»obvezno doplačilo na kraju samem«). V tem primeru Nika Špika ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja naročnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

 

 1. CENE

Cene storitev so določene s programom ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so navedene v programu storitev. Za naročnik a je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko Nika Špika to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali zaradi sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno storitev. V primeru spremembe cene iz tega naslova Nika Špika o tem najkasneje 2 dni pred odhodom pisno obvesti naročnik a/gosta, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je naročnik  dolžan plačati pred pričetkom storitev.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov cene storitev, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo Nika Špika naročnik u vrnila vplačani znesek.

Prav tako Nika Špika v programu storitev določi izhodiščno ceno pri določenem številu naročnik ov, ki se lahko spremeni, v kolikor se za storitev prijavi manjše število naročnik ov. Nika Špika v programu navede to dodatno ceno v obliki »obveznega doplačila v primeru velikosti skupine od/do oseb«. Ob prijavi Nika Špika naročnik u/gostu zaračuna izhodiščno ceno storitev. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova »manjše skupine«, naročnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

 

 1. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno storitev (posebna prehrana, druga doplačila po želji …) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila ( druga doplačila ipd.), zato jih naročnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu storitev razpisane posebne storitve, naročnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na storitev. Med storitvijo naročnik doplača posebne storitve vodniku ali predstavniku Nika Špika v kraju, kjer se storitev opravlja, če je med storitvijo to še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 

VII. NAROČNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED STORITEV

Naročnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, ipd.) po njeni sklenitvi, Nika Špika pa je dolžna preveriti, če je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo naročnik  Nika Špika lahko zaračuna naročnik u administrativne stroške v višini 30,00 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški jih je naročnik  dolžan poravnati.

Naročnik  ima pravico do odpovedi storitev direktno pri Nika Špika. V primeru, ko naročnik odpove storitev, ima Nika Špika pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do začetka storitve.

V vsakem primeru Nika Špika naročniku zaračuna akontacijo v višini 100,00 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

Za enodnevne storitve:

 • odpoved do 30 dni pred začetkom storitve, 10 % cene,
 • odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom storitve, 20 % cene,
 • odpoved 21 do 15 dni pred začetkom storitve,, 30 % cene,
 • odpoved 14 do 8 dni pred začetkom storitve, 50 % cene,
 • odpoved 7 dni do na dan začetka storitve, 100 % cene,

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko drugačni, kadar to narekujejo pogoji organiziranja storitev, torej ki jih Nika Špika narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če so navedeni v programu storitev ali pogodbi.

Ob odpovedi storitev pred odhodom naročnik poda pisno odpoved oziroma podpiše odpovedni dokument, ki mu ga izda Nika Špika. Če naročnik zavrne podpis ali potrditev tega dokumenta, se šteje, da storitev ni odpovedal. Med storitvijo lahko naročnik prekine storitev na svojo željo. Če naročnik prekine storitev, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor naročnik med storitvijo po svoji želji spremeni program, ki je sestavni del pogodbe z Nika Špika, se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe med storitvijo. V tem primeru je naročnik odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Nika Špika zaradi nepravilno opravljene storitve, naročnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Nika Špika oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred storitvijo ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi naročnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Nika Špika v tem primeru ravna po določilih o odpovedi naročnika.

Nika Špika ima pravico med storitvijo zahtevati od naročnika-gosta, da prekine storitev s skupino, če ne poskrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih in njegovo izločitev zahteva skupina. Nika Špika v tem primeru ravna po določilih o odpovedi naročnia.

Nika Špika bo uveljavljala vso škodo, ki jo je med trajanjem izvajanja storitev povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.

Višina stroškov odpovedi storitev v primeru, da Nika Špika ni organizator storitve, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

 

VIII. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED STORITVE

Nika Špika si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi storitev, če se na storitev ne prijavi minimalno potrebno število udeležencev, ki je navedeno v programu storitve.

Nika Špika naročnika obvesti o odstopu pogodbe, če se ni prijavilo minimalno število udeležencev, najkasneje:

– 2 dni (48 ur) pred začetkom storitev, ki traja 1 dan.

V primerih, ko Nika Špika izrecno pisno jamči izvajanje, ne more odpovedati storitve, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše število udeležencev storitve.

Nika Špika si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Nika Špika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nika Špika lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Nika Špika, predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu udeležencev ali njihovi starosti, oziroma je med storitvijo prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil Nika Špika. Nika Špika si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi storitve zaradi nastopa višje sile ter pravico do spremembe storitve, če se spremenijo pogoji za storitev (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran storitev, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nika Špika ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Odgovornost Nika Špika je omejena zgolj na ne izvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Nika Špika ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Nika Špika ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko naročniku zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Nika Špika odpove storitev, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene, nima pa pravice do povračila stroškov, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Nika Špika naročnika nemudoma obvesti.

 

 1. POTNI DOKUMENTI

Naročnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v državo. Naročnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan storitev! Nika Špika za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev storitev za udeležence storitev iz tega naslova ne odgovarja.

Naročnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za državo zahtevani. Če naročnik te obveznosti ne izpolni, Nika Špika ravna po določilih o odpovedi storitev s stani naročnika. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške naročnik sam.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je naročnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci storitev v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev storitev drugim udeležencem, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem naročnik sam.

Če naročnik med storitvijo izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje storitve ali za vrnitev v domovino, si naročnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora naročnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti storitev, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačane cene storitev ali do povrnitve stroškov.

 

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Nika Špika ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev storitev s strani naročnika zaradi nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

 1. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Naročnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav storitve. Če zaradi nespoštovanja predpisov naročnik ne bi mogel nadaljevati, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem drugim udeležencem storitve.

 

XII. PRTLJAGA

Nika Špika ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje prtljage udeležencev ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage udeleženec sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, smuči, glasbeni inštrumenti ipd.) mora naročnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili prevoznika, v kolikor v programu storitev ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi naročnik sam.

Pri prevozu ima naročnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača naročnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih prevoznika.

 

XIII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih  naročnik dobi ne obvezujejo Nika Špika bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna ponudba, račun in pogodba, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

XIV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Naročnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Nika Špika na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer slabo pripravljena jed), naročnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti predstavniku Nika Špika, se šteje, da se je naročnik strinjal s tako storitvijo in s tem je izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Naročnik lahko vloži pisno reklamacijo v roku enega mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Nika Špika le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo naročnika, gostinca, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik uveljavlja svoj zahtevek.

Nika Špika je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma če naročnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Nika Špika dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Nika Špika dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Nika Špika ne odloči o pritožbi, se naročnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Višina odškodnine je omejena z višino cene vplačanega storitve oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Nika Špika pravico do odpovedi storitev ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Ne glede na vloženo reklamacijo je naročnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun naročnik /gosta.

 

 1. ODGOVORNOST ZA TOČNOST LETALSKIH PREVOZNIKOV

Nika Špika ne odgovarja za točnost letalskih prevozov na rednih ali izrednih poletih in tudi ne za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja naročnikov, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da letalska družba odpove let še pred pričetkom storitve, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene storitve.

 

XVI. UPORABA PODATKOV

Nika Špika vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Nika Špika vse pridobljene podatke o naročnikih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov, dostopno na www.nikaspika.si.

 

XVII. ODGOVONOST

Z plačilom računa storitev Nika Špika S.P. naročnik:

– sprejema pogoje varstva osebnih podatkov

– sprejema odgovornost za udeležene na storitvi ter imetje

– ne skriva zdravstvenih težav, ki bi lahko preprečila sodelovanje udeležencev na storitvi

– v primeru, če se pojavijo težave bo le te sporočila predstavniku

– se zaveda odgovornosti in možnih posledic udeležbe na storitvah

Nika Špika SP in ostale osebe, ki sodelujejo s podjetjem nikakor ne odgovarjajo za: telesne poškodbe, poškodbo opreme in imetja posameznika, poškodbo sposojene opreme SUP/ kolo / ostala oprema za izvedbo izleta/aktivnosti, vozila, ostalih poškodbo med storitvijo…

 

XVIII. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.