PRAVILNIK O IZVAJANJU VIDEONADZORA

dostopa v stavbo Garage hostel in Moto-avto servis Bijuklič in prostore Garage hostel.

SPLOŠNA DOLOČBA

 1. člen

Ta pravilnik določa namen uvedbe videonadzora, ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, tehnične zahteve video nadzornega sistema ter nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika v Garage Hostel in Moto-avto servis Bijuklič.

NAMEN UVEDBE VIDEONADZORA

 1. člen

Videonadzorni sistem je uveden z namenom, da se zagotovi optimalna stopnja varovanja ljudi in premoženja, ki so na območju Garage hostel in Moto-avto servis Bijuklič.

 1. člen

Garage hostel izvaja videonadzorni sistem na lokaciji, Langobardska ul 16, 5250 Solkan. zaradi zagotavljanja:

–        varovanja ljudi in premoženja na prometni površini in parkirišču pred stavbo Garage hostel

–        varovanja ljudi in premoženja v skupnih prostorih Garage hostel v prvem nadstropju stavbe

–        nadzora vstopa v stavbo in izstopa iz stavbe skozi vhod Garage hostel

–        varovanja ljudi in premoženja v skladišču Garage hostel

–        varovanja ljudi in premoženja v prostorih mehanične delavnice Moto-avto servis Bijuklič.

–        nadzora vstopa v stavbo in izstopa iz stavbe skozi vhode mehanične delavnice Moto-avto servis Bijuklič.

 1. člen

Za namene, določene v prejšnjem členu, je sistem videonadzora nameščen na:

–        zunanji fasadi stavbe (tri videokameri in videokamera na domofonu na glavnem vhodu Gareage hostla),

–        v skupnih prostorih Garage hostel (ena videokamera),

–        v prostorih mehanične delavnice Moto-avto servis Bijuklič

UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Posnetki se hranijo do 6 meecev.

 1. člen

O izvajanju videonadzora so obveščeni tudi obiskovalci varovanega območja. Za obveščanje teh so obvestila nameščena pred vstopom v območje izvajanja videonadzora, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 1. člen

Obvestilo mora biti nameščeno na vidnem mestu in mora vsebovati:

–        informacijo, da se izvaja videonadzor,

–        navedbo, da nadzor izvaja Garage hostel in Moto-avto servis Bijuklič,

–        telefonsko številko in spletno stran za pridobitev dodatnih informacij o videonadzoru

 1. člen

(1) Za delo z videonadzornim sistemom sta pristojni dve osebi, in sicer lastniki storitev v stavbi Andrej Bijuklič in Nika Šuligoj (v nadaljevanju pristojne osebe).

(2) Pristojne osebe so odgovorne za evidenco videonadzornega sistema in za obdelavo podatkov v evidenci videonadzornega sistema.

(3) Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov www.garagehostelsolkan.com

 1. člen

Vpogled v arhivske posnetke je dovoljen pristojnim osebam.

 1. člen

(1) Za odločanje o upravičenosti vpogleda drugih oseb v videoposnetek ter za shranjevanje posnetka na prenosni medij in njegovo posredovanje, so pristojne pristojne osebe.

(2) Na prenosne medije se shranjuje videoposnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar pristojne osebe ocenijo, da jih je treba shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v morebitnem disciplinskem, upravnem ali sodnem postopku.

 1. člen

(1) Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v prostorih Garage hostel.

 1. člen

Na zahtevo policije ali drugih pristojnih organov se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju, če za to izkažejo pravno podlago. Pri tem je treba zagotoviti podatke o tem, kateri posnetki, komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi so bili posredovani.

 1. člen

Vpogled v arhivske posnetke videonadzora se lahko izvaja v pisarni Moto-avto servis Bijuklič. Nameščena je tako, da nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov.

 1. člen

Evidenca dostopov do osebnih podatkov (posnetkov) vsebuje naslednje podatke glede posameznega dostopa (vpogleda, posredovanja ipd.):

–        zaporedno številko vpogleda ali iznosa,

–        ime in priimek osebe, ki je dostopala do posnetkov,

–        datum dostopa,

–        namen dostopa,

–        časovno obdobje pridobljenih posnetkov (od–do),

–        komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi so bili podatki posredovani,

–        medij, na katerem so bili podatki posredovani,

–        podpis pooblaščene osebe.

 1. člen

(1) Pri vseh posegih v videonadzorni sistem je treba upoštevati določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, določbe tega pravilnika in pogodbe o vzdrževanju videonadzornega sistema in tehnični podpori.

 1. člen

(1) O posegih v videonadzorni sistem se vodi poseben dnevnik (servisna knjiga), kamor se vpisujejo:

–        spremembe nastavitev,

–        okvare in tehnične težave pri delovanju,

–        kdo je izvedel poseg,

–        kdaj je bil poseg izveden,

–        način dostopa do sistema (na lokaciji oziroma na daljavo) in

–        pooblaščena oseba

(2) Servisno knjigo vodijo pooblaščene osebe

 1. člen

(1) Posnetki, ki se pridobijo z videonadzornim sistemom, se obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in s tem pravilnikom.

TEHNIČNE ZAHTEVE VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 1. člen

(1) Pooblaščene osebe zagotavljajo izvajanje videonadzora in vzdrževanje strojne in programske videonadzorne opreme ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov, in tega pravilnika.

(2) Videonadzorni sistem mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:

–        zagotovljeno je samodejno brisanje starih posnetkov glede na opredeljeno dobo hranjenja posnetkov,

–        onemogočen je prenos posnetkov prek računalniškega omrežja

–        prenos posnetkov na prenosni medij je omogočen samo pooblaščenim osebam

PRAVICE

 1. člen
 • Posameznik ima pravico do informiranja, dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave in do ugovora. O pravicah se določa v konkretnem postopku.
 • PRAVICA DO PRITOŽBE Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: ip@ip-rs, telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si

Solkan, 24.1.2024

Nika Šuligoj

Andrej Bijuklič